هوالاول و الآخر والظاهر والباطن

۱۳۹۱-۱۰-۱۱

پیرامون آیه شریفه {هوالاول و الآخر والظاهر والباطن}

آنچه غیر ذات و صفات حق تبارک و تعالی باشد، می تواند با حق توجیه و تعلیل گردد. بنابراین باید گفت حق، میزان همه چیز است و هیچ چیز دیگر نمی تواند میزان حق قرار گیرد حق تبارک و تعالی در مقام هستی خویش هم فاعل است و هم غایت، خود انجام می دهد و غرض وی از انجام فعل خود، چیز دیگری جز خودش نمی باشد.