همایش روز جهانی فلسفه 1392

۱۳۹۲-۰۸-۳۰
philosophy-day2013

گزارش کامل روز جهانی فلسفه (آبان ماه ۱۳۹۲)

بزرگان و علمای عالم شرق و غرب، فیزیکدان ها علمای طبیعت شناس، شما طبیعت را می شناسید یا طبیعیات را؟ شما با طبیعی روبرو هستید یا با طبیعت؟ این جواب را یک کسی به من بدهد. ما هرچه ببینیم، طبیعی است، خود طبیعت کجاست؟