همایش خواجه نصیر طوسی

۱۳۹۲-۱۲-۰۶
khaje1392

همایش خواجه نصیر طوسی ۱۳۹۲

نسبت عقل با وحی، خیلی مسئله مهمی است و تمام حرفها از فروع این مسئله است. عقل و اندیشه، خوشبختانه در بین همه ادیان آسمانی، قرآن کریم اهمیت فراوانی قائل شده است. حضرت ختمی مرتبت، معجزه خودش را، اژدها شدن عصا قرار نداده است.در یک کلمه، معجزه حضرت ختمی مرتبت، سخن بود. آره سخن معجزه اش بود. سخن معجزه می شود؟ آره .سخن معجزه می شود. آیا معجزه سخن کمتر از اژدها شدن عصاست؟ خیلی ساده لوحی می خواهد که کسی فکر کند آن مهمتر است. مگر اینکه حسی مسلک و ظاهر بین باشد. سخن، معجزه است.