هستی شناسی

۱۳۹۳-۰۶-۱۲
Conversation.of.wisdom

خرد گفتگو

کتاب «خرد گفتگو» مجموع درس‌ گفتارهای فیلسوف معاصر دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در سال ‌های اخیر در دانشگاه‌ های مختلف و در موضوعات هستی ‌شناسی، خداشناسی، جهان ‌شناسی، انسان ‌شناسی و عرفان است. آنچه این کتاب را از دیگر آثار مولف و حتی از دیگر آثار فلسفی فارسی متمایز می‌کند، ساختار کاملا دیالوگی کتاب است به این نحو که سراسر کتاب به صورت دیالوگ‌ های استاد و دانشجویان تنظیم شده است