هخامنشیان

۱۳۸۹-۰۸-۲۵
روز جهانی فلسفه 2010

دانلود سخنرانی دینانی در روز جهانی فلسفه سال ۱۳۸۹

فلسفه بر پایه گفت ‌و گو و دیالوگ استوار است. راه گفت ‌و گوی درست این است که فیلسوفان بنشینند و با یکدیگر راه نجات و سعادت را کشف کنند و به دیگران بیاموزند. اگر برای فلسفه تعیین تکلیف کنیم و به آن دستور دهیم آن را ذبح کرده‌ایم. فلسفه جزم‌گرا نیست. این موضوع شامل حال همه حتی مذهبی‌ها و پوزیتیویست‌ها نیز می‌شود و آنها هم حق دستور دادن به فلسفه را ندارند.