نظر و عمل

۱۳۹۳-۰۳-۱۲

نادیده گرفتن گذشته، نامعلوم شدن آینده را در پی دارد

نخستین همایش بین المللی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران با عنوان «عرفان اسلامی، نظر و عمل»، یازدهم خردادماه، با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی فرهنگی لبنان برگزار شد. دکتر دینانی: تدبیر کسی دارد که عواقب امور را ببیند. کسی که ظاهر امور را می بیند، مدبّر نیست. چگونه می شود که پشت امور را دید؟ با ذکر و فکر. ذکر بی فکر، بیهوده است.