نشست ابن سینا پژوهی

۱۳۹۲-۰۳-۲۱
benefit

متن و فیلم سخنرانی دکتر دینانی در نشست ابن سینا پژوهی

فلسفه در جهان اسلام، در دادگاه شریعت محکوم بوده است. در مسیحیت شاید عکس باشد و دین در دادگاه فلسفه محاکمه میشد. غلبه هم اکثرا با اهل شریعت بوده و در واقع فلسفه یک چیز جنبی و یا یک قدری اغراق آمیز بگم که قاچاقی بوده است. یک عده ای که اهل فلسفه بودند اونها میرفتند و کار خودشان را میکردند.