میر سید شریف جرجانیآثار حکیم دینانی

۱۳۹۱-۱۱-۰۱
Ghavaed

فاعل مختار در اختیارش مجبور است

حکما فعل حق تعالی را از هر گونه غرض که زائد بر ذاتش باشد ، خالی می دانند . ولی ذات مقدّس حق تعالی را غایه الغایات و نهایه الطلبات و برترین اغراض می دانند به این ترتیب ، آنجا که از فعل حق تعالی رفع غرض می شود مقصود ، غرض زائد بر ذات است ؛ و آنجا که بر فعل حق اثبات غرض می شود مقصود از غرض ، ذات حق تبارک وتعالی است و در همین گونه موارد است که علت غایی با علت فاعلی متحد می شود .