منطق و معرفت در نظر غزالی

۱۳۹۱-۰۴-۳۱
Logic Ghahzaly

منطق و معرفت در نظر غزالی

عنوان کتاب دکتر دینانی برای کسانی که غزالی را در تاریخ تفکر، به عنوان اندیشمندی اشعری و چهره‏ای ضد فلسفه می‏شناسند، اندکی شگفت‏ آور است. استاد دینانی در این اثر، ضمن تبیین جایگاه منطق و معرفت از نظر غزالی، پایگاه معرفتی او را در مقابل دیگر متفکران روشن ساخته است. وی در این کتاب کوشیده است انگیزه ‏های غزالی را در باب مخالفت با فلسفه تبیین کند، چرا که غزالی خود «وحی» را اساس معرفت دانسته و منطق را نیز امری وحیانی می‏ شمارد که ریشه در وحی دارد