منطق و معرفت در نظر غزالی، مصاحبه با دکتر دینانی در مورد کتاب منطق و معرفت غزالی

۱۳۹۱-۰۷-۱۷

مصاحبه ای درخصوص معرفی کتاب منطق و معرفت در نظر غزالی

     در آثاری که در باب متفکران جهان اسلام نوشته شده ، بیشتر به تحقیقات ادبی – تاریخی پیرامون شخصیت مورد نظر پرداخته ایم یا […]