ملاهادی سبزواری

۱۳۹۱-۰۶-۰۳
فلسفه گریه و خنده چیست

چرا خداوند بنده اش را دعوت به گریه می کند

گریه و خنده دو خصلت آدمی است. اینکه فلسفه گریه و خنده چیست ، بسیار بحث دقیقی است.انبساط به حقیقت و تعقل است انقباض به تیرگی ها و جهالت. معنی گریه و خنده است