مقدمه کتاب نیایش فیلسوف

۱۳۹۳-۰۴-۰۳

مقدمه کتاب «نیایش فیلسوف»

کتاب «نیایش فیلسوف» مجموعه ای است از سلسله مقالاتی فلسفی و کلامی که در زمانهای مختلف و به مناسبتهای گوناگون نوشته شده است. فاصله زمانی میان نوشته شدن این مقالات، به حدود یک ربع قرن می رسد. به تناسب اینکه مدتی است در برنامه معرفت، جناب دکتر دینانی به شرح اندیشه های حکیم فارابی و نیایش فیلسوف مآبانه او می پردازند، بی وجه ندیدیم که این مقدمه بسیار غنی را برای استفاده شما عزیزان منتشر کنیم.