مقالات استاد ابراهیمی دینانی

۱۳۹۲-۰۷-۲۶
آیا هرچه خود دارای ابتداء است می‏تواند منشأ ابتداء برای غیرخود واقـــع شود ؟ مبادی عالیه و علل متوسّطه چه نقشی در هستی ایفاء می‏کنند ؟ تفاوت ابداء با ابتداء و خلق لامِنْ شی‏ء با خلق مِنْ لاشی‏ء چیست ؟ آیا اعیان ثابته و صور علمیّه مغایر با تفرّد و توحّد ازلی خداوند است ؟ آیا عقل - صــــادر اوّل - همان کلّ اشیاء است ؟ اینها برخی از مسائلی است که در این مقاله در باره آنها بحث شده است .