معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی

۱۳۹۱-۰۵-۳۱
Resurrection

معاد

دکتر ابراهیمی دینانی در این اثر، طی مقدمه و پیشگفتاری نسبتاً بلند و روشنگر، به طرح پاسخ‏ها و نظر حکیم زنوزی درباره معاد پرداخته است. او معتقد است، تنها کسی که پس از صدر المتألهین در مورد معاد جسمانی دست به ابتکار زده، نظریه جدیدی ابراز داشته حکیم بزرگ آقا علی مدرس زنوزی است. آنچه نظریه این حکیم را در باب معاد جسمانی از سایر نظریه‏ ها ممتاز و مشخص می‏ سازد این است که در مورد تعلق نفس به بدن، وی بدن را به سوی نفس راجع می‏داند، نه نفس را به سوی بدن.