مصیبت نامه

۱۳۹۲-۰۴-۲۸
Dr Ebrahimi Dinani marefat (5)

برنامه معرفت بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲

رهبری بودست الحق رهنمای/میهمانی خواست یک روز از خدای/گفت در سرش خداوند جهان/کایدت فردا پگه یک میهمان/روز دیگر مرد کار آغاز کرد/هرچه باید میهمان را ساز کرد/بعد از آن میکرد هر سوئی نگاه/پیش درآمد سگی عاجز ز راه/مرد آن سگ را برانداز پیش خوار/همچنان میبود دل در انتظار/تا مگر آن میهمان ظاهر شود/هدیهٔ حق زودتر حاضر شود
۱۳۹۲-۰۴-۲۱
Dr Dinani maarefat 15

برنامه معرفت بیست و یکم تیر ۱۳۹۲

شد بر فرعون ابلیس لعین/یک کف پر ریگ برداشت از زمین/پس نمود آن ریگ مروارید باز/بعد از آنش ریگ گردانید باز/گفت گیر این ریگ و گوهر کن تو نیز/گفت ازین من میندانم هیچ چیز/پس زفان بگشاد ابلیس لعین/گفت تو با این سرو ریشی چنین
۱۳۹۲-۰۴-۱۵
Dr Dinani maarefat 6

دانلود برنامه معرفت چهاردهم تیر ۱۳۹۲

مرغکی بانگی زد و لختی بجست/سر بجنبانید و بر شاخی نشست/چون سلیمان بانگ آن مرغک شنود/گفت میدانید تا او را چه بود/میکندبرشاخ از دنیا گله/زار میگرید که چند از مشغله/کز همه دنیای عالم سوز من/نیم خرما خوردهام امروز من
۱۳۹۲-۰۴-۱۰
Dr Dinani maarefat 12

برنامه معرفت هفتم تیر ۱۳۹۲

سالک آمد پیش کوه گوهری/گفت ای مشغول گوهر پروری/ای مرصع کره از گوهر کمر/تیغ داری هم ز آهن هم ز زر/پای بر جائی نهٔ جائی بدست/زانکه داری بر سر گوهر نشست
۱۳۹۲-۰۳-۲۸
Dr Dinani maarefat 10

دانلود برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲

میشد ابراهیم ادهم در رهی/پیش اوآمد سواری ناگهی/گفت آبادانی ای رهرو کجاست/اوبگورستان اشارت کرد راست/شد سوار از قول اودر خشم سخت/تازیانه کرد بر وی لخت لخت/خون روان شد از سر واز روی او/تا زخون گل گشت خاک کوی او
۱۳۹۲-۰۳-۱۸
Dr Dinani maarefat 3

برنامه معرفت هفدهم خرداد ۱۳۹۲

چون زفان را میکند این حال لال/از زبان لال باید گفت حال/از چنین جائی که جای جای نیست/قسم ما جز وای وای وای نیست/چون زنم من زین مقام صعب لاف/مور چون در پشت گیرد کوه قاف/عاقبت با خویش دادندش ز خویش/هرچه گوئی بیش دادندش ز پیش/چون محمد با خود آمد خود نبود/ای عجب گوئی که او خود خود نبود