مخزن الاسرار نظامی

۱۳۹۳-۰۴-۱۴

برنامه معرفت ۱۳ تیر ۱۳۹۳

بسم‌الله الرحمن الرحیم/هست کلید در گنج حکیم/فاتحه فکرت و ختم سخن/نام خدایست بر او ختم کن/پیش وجود همه آیندگان/بیش بقای همه پایندگان/سابقه سالار جهان قدم/مرسله پیوند گلوی قلم/پرورش‌آموز درون پروران/روز برآرنده روزی خوران/مهره کش رشته باریک عقل/روشنی دیده تاریک عقل/داغ نه ناصیه داران پاک/تاج ده تخت نشینان خاک/خام کن پخته تدبیرها/عذر پذیرنده تقصیرها