قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی

۱۳۹۱-۱۰-۲۷
Logic-Philosophy25

قاعده ۸ :الاول فی الفکر هو الاخر فی العمل

غایت و غرض اصلی از شجره ، همانا میوه است که در فکر و جهان اندیشه اول است به طوری که اگر اندیشه میوه در باغبان پیدا نشود ، هرگز درخت را در زمین نمی نشاند . ولی این غایت و غرض اصلی ، در عمل آخر است ؛ چون میوه هر گیاهی ، نتیجه نهایی سیر آن گیاه است . وجود حضرت ختمی مرتبت (ص ) نیز که میوه شجره نبوت است ، اگر چه در عمل آخرین پیغمبر است ، ولی در حقیقت ، غایت و غرض اصلی نبوت همه انبیاء است ، چنان که گفته شده است «لولاک لما خلقت الافلاک»
۱۳۹۱-۱۰-۲۶

قاعده اتحاد عاقل و معقول

قاعده اتحاد عاقل و معقول از قدیم الأیام مطرح بوده و گفته مى شود که فرفوریوس درباره آن به تفصیل سخن گفته است. این قاعده در میان حکماى اسلامى نیز مورد توجه واقع شده ولى ابن سینا آن را مردود شمرده است، کسانى مانند صدرالمتألهین شیرازى و هم مسلکان او به اتحاد عاقل و معقول سخت معتقد بوده و براى اثبات آن برهان اقامه کرده اند. صدرالمتألهین براى اثبات این مسئله به برهان تضایف تمسک کرده است و در تقریر این برهان روى چند اصل اساسى تکیه کرده است اصولى که در تقریر این برهان نقش ایفا مى کنند