فرهنگ اصطلاحات فلسفه

۱۳۹۲-۰۹-۰۴
home_school_slide_1_bg

صورت جسمی-ضرورت به شرط محمول

‏میان اصطلاح ضرورت به شرط محمول در منطق و ضرورت به شرط محمول در فلسفه تفاوتی است که نباید از آن غافل بود. توضیح اینکه نظر منطقیین به عالم ذهن است. هر گاه موضوع قضیه ای مقید به محمول آن قضیه شود، ‏ثبوت آن محمول برای آن موضوع ضروری خواهد بود. اما نظر فلاسفه در ضرورت به شرط محمول به اعتبارات ذهنی نیست، بلکه نظرشان به متن واقعیت است
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
course1

واژه «صفت نفسی و صفت اضافی»

‏صفت نفسی به صفتی گفته می شود که شیئ فی حد نفسه و بدون نیاز به مقایسه ‏آن با دیگر اشیاء به آن متصف می گردد. مانند اتصاف جسم به سفیدی یا سیاهی، اتصاف انسان به علم و قدرت، و مانند آن. اتصاف ماهیت به تشخص نیز از این قبیل است.
۱۳۹۲-۰۶-۱۴

واژه «حمل» و انواع حمل در فلسفه

‏حمل بتّی و حمل غیر بتّی،حمل بسیط و حمل مرکب،حمل ذاتی اولی،حمل شایع صناعی،حمل ماهوی،حمل مواطات و حمل اشتقاق
۱۳۹۲-۰۶-۱۲

واژه «حکمت الهی»

‏حکمت الهی علمی است که از احوال موجود از آن جهت که موجود است (یعنی موجود مطلق) بحث و گفتگو می کند. توضیح آنکه: یک موجود احکام گوناگونی دارد. پاره ای از این احکام به شکل و قالب خاصی که آن موجود به خود گرفته مربوط می شود، و بخش دیگر به شکل و قالب خاص آن موجود، مربوط نیست، بلکه در رابطه با اصل «موجودیت» آن است.
۱۳۹۲-۰۵-۲۴
Logic-Philosophy25

نسخه الکترونیکی کتاب اصطلاحات فلسفه

تاکنون و طی مطالب جداگانه ای به بررسی مطالب و اصطلاحات فلسفه پرداختیم که برای دانشجویان و علاقه مندان به رشته فلسفه بسیار مفید ارزیابی شد و استقبال خوبی هم صورت گرفت. اما این انتشار مطالب به طور جداگانه و در صفحات زیاد و متکی بودن به خواندن آن در وب سایت و پراکندگی آنها باعث می شد که عزیزان درخواست انتشار نسخه جامع تر و یا حداقل (PDF) داشتند.
۱۳۹۲-۰۳-۱۹

واژگان «جسم» و «جسم تعلیمی »

‏جسم تعلیمی در برابر جسم طبیعی است. جسم طبیعی همان جوهر ممتد در جهات سه گانه است که یکی از اقسام جوهر است. جسم تعلیمی در واقع حجمی است که جسم طبیعی را احاطه می کند، و مقدار امتداد آن در جهات سه گانه را معین می سازد. بنابراین ، جسم طبیعی یک امتداد جوهری است ء ولی جسم تعلیمی یک امتداد عرضی است. جسم طبیعی موضوع علوم طبیعی است ، اما جسم تعلیمی موضوع هندسه است