فرشته شناسی

۱۳۹۳-۰۵-۱۵

سهروردی، احیاکننده فرشته شناسی

سهروردی معتقد است، عالم خواب واقعی است. وقتی می خوابید باز هم عالم واقعی است. درعالم مثال همه چیز دارای شکل است. عالم مثال، عالم صورت است. عالم مثال، کریم الطرفین است. جبرئیل بر حضرت مریم نیز به زیباترین صورت آشکار شد و «لقاح مثالی» صورت گرفت، لقاح مینوی مثالی، قرآن می فرماید: فتَمثَّل لَها بشراً سویّا