فارابی

۱۳۹۴-۰۱-۱۱
Ghavaed

ادراک شده همواره بر صورت ادراکی مقدم است

به مقتضای قاعده شیء ادراک شده همواره بر صورت ادراکی مقدم است، نفس ناطقه را مبدأ اشیاء قابل ادراک دانسته اند؛ و چون که اشیاء قابل ادراک مانند آب و آتش و زمین و هوا از حیث حقیقت مختلف اند، در حقیقت نفس ناطقه، که آن را مبدأ این اشیاء دانسته اند، نیز اختلاف کرده اند ولی کلیه کسانی که نفس را مبدأ این گونه اشیاء می دانند، در این مسئله با یکدیگر هم آهنگ اند که ادراک نفس نسبت به این اشیاء به واسطه این است که آنها از جنس مبدا خویش اند و مبدا آنها نیز از جنس آنهاست
۱۳۹۳-۰۵-۱۴
IMG00004910

ماجرای فکر ماجراجو (گفتگو با دکتر دینانی)

فیلسوفان در طول تاریخ از یک طرف با متکلمان مواجه بودند و مجبور بودند به اتهام متکلمان که سخنان شما با ظواهر دین سازگار نیست، پاسخ دهند و از خود دفاع کنند تا از تکفیر و تبعید و... در امان بمانند و از طرف دیگر با عرفا مواجه بودند که به آن‌ها خرده می‌گرفتند که عشق، همه‌کاره‌ست؛ عقل، پتیاره‌ست. لذا فیلسوفان در دو جبهه وارد درگیری می‌شوند. کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» موضع‌گیری فلاسفه در مقابل خرده‌گیری‌های متکلمین است و کتاب «دفتر عقل و آیت عشق» حکایت مواجهه‌ی فیلسوفان با عرفاست.
۱۳۹۳-۰۴-۱۱

دانلود مقاله «نیایش فیلسوف»

نیایش از عمیق ترین و ظریف ترین نیاز های فطری انسان است و در هین حال که آرامش می بخشد در فعالیتهای مفزی انسان نوعی شکفتگی و انبساط ایجاد می کند. بر خلاف تصور عامه که نیایش را صرفاً سلسله ای اقوال می پندارند و از مرحله لفظ تجاوز نمی کنند، فارابی دعا را نه تنها فعل، بلکه از بالاترین افعال آدمی می داند.
۱۳۹۳-۰۴-۰۹

برنامه معرفت ۶ تیر ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، استاد ابراهیمی دینانی به بررسی اندیشه های فارابی پرداختند. خداوند سبحان است یعنی خداوند از نقائص امکان پاک است. هر آنچه که در عالم امکان، نقص حساب می شود و از لوازم عالم امکان است، پاک است. هستی محض و کمال و قدرت محض، نقائص امکانی را ندارد. از همان ابتدا فارابی، مبنای فلسفی خودش را با گفتن عبارت «سبحانک» بیان می کند.
۱۳۹۳-۰۳-۳۰

برنامه معرفت ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، استاد ابراهیمی دینانی به بررسی اندیشه های فارابی پرداختند. نیایش فیلسوفی چون فارابی دارای جنبه های عظیم معرفت شناسی است زیرا که یک حکیم، به مناجات می پردازد و مناجات حکیم با مردم عادی بسیار متفاوت است. این عظمتی که در نیایش حکیم است و آن هم به سبب شدت آگاهی، چند هفته ای است که مهمان این برنامه شده و از رمز گشایی های استاد عالیقدر استفاده می شود.
۱۳۹۳-۰۳-۲۳

برنامه معرفت ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

زبان دعا، خالص ترین زبان است. قبلا عرض کرده بودیم که فصل ممیز انسان است. چون انسان، به ناطقیت انسان است. زبان دنیوی مخلوط است و خالص نیست ولی زبان دعا خالص است. خلوص یعنی از قید تعلقات آزاد است و دعای واقعی آنگاه است که انسان، از غیر حق تعالی قطع نظر کند. ببرد همه تعلقات را و به یک سو توجه کند. غیر از حق، در زبانش چیزی نباشد. این خلوص در زبان است در هنگام دعا. البته این زبان، اثر اندیشه است