عُجب

۱۳۹۲-۰۷-۲۸

آفات افتادن در پوست خلق

کسی که از خود راضی باشد مانعی است که دیگر هرگز نمی شود از آن عبور کرد یعنی راه به حق دیگر بسته می شود یعنی خودبین است و وقتی که خود را می بیند دیگر خدا بین نیست اصلا این حجاب فرعونیت است و اصلا گناه فرعون این بود که خود را می دید و از خود راضی بود و هیچ گناهی به اندازه از خود راضی بودن بزرگ نیست