عالم مجردات

۱۳۹۳-۰۷-۱۰

قرآن کریم، هم انزال و هم تنزیل است

در عالم مجردات و غیب که فراتر از عالم ماده است،‌ همه چیز دفعی است زیرا زمان آفاقی در آنجا وجود ندارد. اصولاً کلمات تدریج، تنزیل و تغییر، توأم با حرکت است و حرکت، همواره تدریجی است، اما امروزه، فیلسوفان غربی به جهش یا موتاسیون معتقد هستند. موتاسیون حرکتی است که تدریج از آن برداشته می‌شود اما اینکه جهش چیست و آیا به معنای واقعی ممکن هست یا خیر،‌ جای بحث دارد، زیرا ما معتقدیم که حتی در جهش نیز تدریج وجود دارد