صدفه

۱۳۹۲-۰۵-۲۰

قاعده ۳۴: الاتفاق لایکون دائمیاً و لا اکثریاً

‏بسیاری از بزرگان، کلمه«‏اتفاق» را در اینجا به معنای صدفه یا تصادف دانسته اند. کلمه «صدفه» ‏همواره در معنایی استعمال می شود که نقطه مقابل معنای لزوم است. بنابراین هنگامی که معنای لزوم به روشنی معلوم گردد، به قرینه مقابله، معنای اتفاق نیز معلوم می گردد. لزوم را به دو قسم تقسیم نموده اند که به ترتیب عبارتند از: لزوم منطقی و لزوم واقعی