سلوک فکری

۱۳۹۲-۰۷-۱۸

سلوک فکری در نظر عطار

برخی کتاب تذکره الاولیا را از ساده اندیشی عطار می دانند. در واقع بین نفس تذکره الاولیاء و منطق الطیر و مصیبت نامه تناقض دیدند. این اشخاص به شکل و محتوا توجه ندارند، اصطلاح فلسفی آن ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی است.