سقراط

۱۳۹۲-۰۷-۲۳

فلسفه، فلسفه است!

فلسفه از نقل نیست و حکمت پیشین را منتقل‏ نمی‏کند؛معمای خودش‏ را منتقل می‏کند.فلسفه‏ مخاطره است.فلسفه‏ یعنی ماجرا. ماجراجو هستی بفرما. ماجراجو نیستی برو بنشین خانه.
۱۳۹۱-۱۰-۰۳

شک دکارت و سقراط

سقراط در یکی از سخنان جاودانه خود ادعا کرده است که وی «می داند که نمی داند» در این جمله به وضوح می بینیم که حتی جهل و نادانی در پرتو نوعی علم و آگاهی آشکار می شود. یعنی نادانی هنگامی معنی نادنی پیدا می کند که دانسته شود آن نادانی است؛ به گونه ای که اگر خود نادانی دانسته نشود، هرگز از آن نشانی نمی توان یافت.