سرشت و سرنوشت

۱۳۹۱-۰۵-۳۱
تفاوت سکوت و سخن نگفتن

سکوت در فلسفه به چه معنی است؟

سکوت در جایی است که انسان مخاطبی برای خودش نمی یابد و از این رو با خودش حرف می زند. انسان، زمانی که مخاطب شایسته ای نداشته باشد، سکوت اختیار می کند