زمان و مکان

۱۳۹۲-۱۱-۲۶

موجود مرگ اندیش

چرا انسان نمی تواند از مرگ غفلت داشته باشد؟ زیرا انسان در ذات آینده نگر است این خاصیت زمانی بودن انسان است درست است که حیوانات و موجودات دیگر هم زمانی هستند اما آنها به زمان نمی اندیشند و زمان را درک نمی کنند، اما انسان چون به زمان و آینده می اندیشد و می نگرد و این توان فقط در انسان است و چون به آینده می نگرم مرگ خود را می فهمم و می دانم روزی فراخواهد رسید که با این زندگی فعل بدرود خواهم گفت و به این می اندیشم که من در آن صورت به کجا خواهم رفت.