زاهد

۱۳۹۲-۰۸-۰۱
Dr Dinani maarefat 7

زهد در آموزه های اسلام

اصلاً راه انبیا این نبوده که همه یک گوشه بیفتند و ترک دنیا کنند، تعلیمات اسلام هم این نبوده بنابراین حافظ هوشیارانه حرف می‌ زند و می‌گوید راه ما راه استفاده از دنیاست به اندازه‌ ی لازم و عبور از این عالم یعنی این معبر ماست، مرکب ماست ما باید از اینجا عبور کنیم و به اندازه‌ ی لازم استفاده کنیم و به معرفت راه یابیم