روز معلم

۱۳۹۳-۰۲-۲۳
دانشجو هیچ نخواند بهتر از آن است که غلط بخواند

دانشجو، هیچ نخواند بهتر از آن است که غلط بخواند!

اگر استاد علوم انسانی ناتوان بود و دانشی را انتقال داد، به این راحتی نمی شود از اذهان آن را پاک کرد. دانشجو هیچ نخواند بهتر از آن است که غلط بخواند