روزجهانی فلسفه 1392

۱۳۹۲-۰۸-۲۵

برنامه های روز جهانی فلسفه ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در سلسله همایش های سالیانه گرامیداشت «روز جهانی فلسفه» امسال در روز «دوشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۲ ظهر» در انجمن حکمت و فلسفه ایران و «روز سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲» در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران» سخنرانی خواهند نمود