ربط

۱۳۹۳-۰۹-۱۵
philosophy-day2014

سخنرانی دکتر دینانی در روز جهانی فلسفه ۱۳۹۳

وقتی که از روز جهانی فلسفه سخن می گوئیم، بی درنگ یک پرسش مطرح می شود که فلسفه، جهانی است یا جهان، فلسفی است؟ «فیلسوف جهانی» شاید نداشته باشیم که همه حرف او را قبول داشته باشند، اما «فلسفه» جهانی است. فرق است بین «فلسفه» و «فیلسوف». غالب مردم، فلسفه را با فیلسوف اشتباه می گیرند. از فیلسوفی خوشش نمی آید و «فلسفه» را باطل می داند و یا برعکس. فلسفه غیر از فیلسوف است. هر فیلسوفی نسبتی با فلسفه دارد یا بهره ای از فلسفه دارد. اما «فلسفه» از هر فیلسوفی بالاتر است.
۱۳۹۲-۱۲-۰۱

رابطه نظم،ربط و کلی طبیعی

نکته ای که دارای اهمیت بنیادی است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی ابن سینا و پیروان او از موجود بودن کلی طبیعی در جهان خارج سخن می گویند هرگز ادعا نمی کنند که یک موجود به قید کلی بودن در جهان خارج موجود است، بلکه مقصود آنها از این سخن آن است که آنچه می تواند به وصف کلی موصوف گردد و معروض کلی واقع می شود یک موجود خارجی است.