ذوق التاله

۱۳۹۴-۰۲-۱۹
Davani

جلال الدین دوانی و دینانی

جلال الدین دوانی و دینانی، عنوان مصاحبه ای خواندنی است که با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در مورد کتابی که در مورد «حکیم محقق دوانی: نگاشته اند، صورت گرفته است. از نظر دینانی، آراء دوانی بعد از ملاصدرا مورد توجه قرار نگرفته و معرفی بیشتر دوانی مهمترین انگیزه خود برای تالیف کتاب جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق التاله می داند.