دانلود مستند

۱۳۹۱-۰۶-۲۹
۰۷

جاودانگی چیست؟

تنها انسان است که درد جاودانگی دارد؛ جاودانگی یک درد و نیاز ذاتی است که از انسان جدا نمی شود