دانلود فایل صوتی کلاس دکتر دینانی

۱۳۹۲-۰۵-۰۵

افراط تشبیه و تفریط تنزیه حق تعالی

آنچه در جلسه ششم کلاس دکتر دینانی گوش خواهید کرد: توضیحاتی پیرامون مساله مشترک لفظی و مشترک معنوی؛ افراط تشبیه و تفریط تنزیه؛ خطر تنزیه، تعطیل عقل است
۱۳۹۲-۰۵-۰۲

نومینالیسم و انکار کلیات

در کلاس دکتر دینانی در این جلسه مباحث جدی تر فلسفه نسبت به جلسات ابتدایی مطرح می شود. مباحثی همچون: نومینالیسم و انکار کلیات، بحث کلی و کلی طبیعی، معنی مطلق و مقید، وحدت و کثرت در عالم
۱۳۹۲-۰۴-۲۹

کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه چهارم)

این جلسه از کلاس دکتر دینانی، در باب اندیشه های ابن تیمیه فقیه اهل سنت است.که در ذیل آن به مباحث مختلف فلسفی از جمله فرق میان تعارض و تزاحم و تناقض، لوازم فهم درست و استدلالی، آفت عادت به تصویر و هنر و نداشتن تفکر عقلانی و....
۱۳۹۲-۰۴-۲۶

کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه سوم)

ادامه تفاوت مخالفت متکلمین و عرفا با فلاسفه- عقل و استدلال فلسفی در نظر عرفا- اختلاف طولی مراتب ادراک و فهم- اعتراضات اهل ظاهر به فلسفه- استدلال های ابن تیمیه
۱۳۹۲-۰۴-۲۴

کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه دوم)

اجمال مباحث مطرح شده در کلاس ماجرای فکر فلسفی، دکتر دینانی: نسبت عقل با اسطوره و تاریخ و دین، فرق مخالفت متکلمین و عرفا با فلسفه، توفیق عقل و شریعت توسط ابن رشد، سوفیست و انکار حقیقت، درس اول منطق ارسطویی
۱۳۹۲-۰۴-۲۳

کلاس ماجرای فکر فلسفی (پیشگفتار)

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، عنوان کتابی است که به تقابل و توافق عقل و شریعت در بین اندیشمندان، متفکران و فیلسوفان جهان اسلام می پردازد. مولف محترم بر این نکته تاکید دارند که نام «ماجرا» به طور اتفاقی و به گزافه، بر این کتاب نهاده نشده و معتقد است که جریان فکر فلسفی در عالم یک ماجراست.