دانشنامه فلسفه

۱۳۹۱-۱۱-۰۳
Ghavaed

اتحادالاثنین محالٌ

چون گوینده در دو چیز که این و آن هر دو یکی شدند، از سه قسم بیرون نبود: یا در آن وقت که هردو یکی شوند هر دو مانده باشند؛ یا هیچ دو نمانده باشد؛ یا یکی مانده و دوم نمانده باشد. اگر هر دو مانده باشد، پس دو باشند و یکی نشده باشند. اگر هیچ دو نمانده باشد و یکی دیگر حاصل شده باشد، پس آن دو یکی نشده باشند بلکه آن دو معدوم شده باشند و سومی موجود شده باشد.
۱۳۹۱-۱۰-۱۹
Ghavaed

قاعده سوم: امکان الاخس

نور وجود از مبدأ جود به مرحله هیولا ، که انفصال محض است، نمی رسد مگر به طریق مرور و عبور از جمیع مراحل متوسط وجود که آن را قوس نزولی می خوانند. چنان که وجود در مراحل استکمال، از مقام هیولا به مقام قرب واجب الوجود نمی رسد مگر به طریق مرور و عبور از جمیع مراحل متوسطه وجود که آن را قوس صعودی می خوانند. پس از ذکر این مقدمه، گفته می شود چنان که بسیاری از موجودات متوسط در قوس نزول به وسیله قاعده امکان اشرف اثبات می شوند؛ بسیاری از موجودات متوسط در قوس صعود نیز به وسیله قاعده امکان اخس اثبات می شوند.