خیام

۱۳۹۵-۰۷-۱۱
benefit

شطحیات عرفا منافی عقل نیست

در شطحیات، از جهت معنی و مضمون چیزی که برخلاف مقتضای شرع و عقل باشد، وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت در هر پیکره ای از اندیشه یک وجه ایجابی وجود دارد و این همان چیزی است که چند و چون دست یافته های اندیشه را بیان می کند. اما آنچه در گفتار آمده همچنین اشارتی نهایی دارد به آنچه نیندیشیده باقی مانده است. مرزهای دانش تنها یادآور آنچه در بر نمی گیرند نیز هستند. یکی از فلاسفه بزرگ و معاصر مغرب زمین می گوید: «آن زمان که فلسفه همه چیز را روشن کند، مهمترین چیز همچنان ناروشن باقی می ماند چیزی که آن را بیان نمی توان کرد و تنها نشان می توان داد، ادراک جهان بیرون از جهان است، همچنان که معنی لفظ در قالب لفظ محصور و محدود باقی نمی ماند.»
۱۳۹۳-۰۱-۰۳

رابطه عقل و نقل از نظر ابن تیمیه (جلسه نهم کلاس)

نهمین جلسه از سلسله درس گفتارهای «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» اختصاص دارد به رابطه عقل و نقل در نظر «ابن تیمیه». بحث و بررسی مفصل این بحث را در فایل صوتی این جلسه بشنوید
۱۳۹۲-۱۱-۲۶

موجود مرگ اندیش

چرا انسان نمی تواند از مرگ غفلت داشته باشد؟ زیرا انسان در ذات آینده نگر است این خاصیت زمانی بودن انسان است درست است که حیوانات و موجودات دیگر هم زمانی هستند اما آنها به زمان نمی اندیشند و زمان را درک نمی کنند، اما انسان چون به زمان و آینده می اندیشد و می نگرد و این توان فقط در انسان است و چون به آینده می نگرم مرگ خود را می فهمم و می دانم روزی فراخواهد رسید که با این زندگی فعل بدرود خواهم گفت و به این می اندیشم که من در آن صورت به کجا خواهم رفت.
۱۳۹۲-۰۹-۲۱

پندار ابن تیمیه در مورد عقل

هشتمین جلسه از سلسله درس گفتارهای «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» اختصاص دارد به کثرت انگاری در نظر ابن تیمیه. ابن تیمیه پنداری در مورد عقل ارائه می دهد و بحث و بررسی مفصل این بحث را در فایل صوتی این جلسه بشنوید
۱۳۹۲-۰۹-۱۴

کاف کفر خوشترم آید زفاء فلسفه!

نه تنها هر انسان یک جهانی دارد که با انسانهای دیگر متفاوت است، بلکه انسان، جهان ها دارد. جهان حس، خیال، جهان وهم و عقل. جهان حس هم یکسان نیست. جهان دیدنی ها، شنیدنی ها، چشیدنی ها، بوئیدنی ها، لامسه ها. مجموع این پنج حس با عالم خیال فرق دارد. خیال یعنی همه محسوسات وقتی که مواجه با محسوسات قطع می شود. صورت اشیاء در خیال است. خیال، صورتی است که از طریق محسوسات آمده اما اکنون رابطه ما با جهان حس قطع است.
۱۳۹۲-۰۹-۱۰

آشنایی با کتاب هستی و مستی

دکتر دینانی پس از بحثهای مفصلی که در باب ابعاد فکری و اندیشه‌ای خیام می‌کند، در نهایت بابی را در سخن خود تحت عنوان «معرفت ناب» خیام می‌گشاید و می‌گوید: معرفت ناب معرفت بی غل و غش است و معرفت خالی از شوائب اوهام و معرفت درنیامیخته با تخیلات و وهمیّات، معرفت ناب که به «می ناب» تعبیر شده است، واقعاً بهترین چیز در جهان هستی است. از این روست که از ازل تا روزی که خیام این سخن را می‌گفته و به نظر من تا ابد، «می ناب» از همه چیز اشرف است و هیچ چیز در عظمت و ارزش به پای آن نمی‌رسد