خاطره دکتردینانی

۱۳۹۱-۰۵-۳۱

خاطره ای از دکتر دینانی در ترکیه

وزیر اوقاف و وزیر فرهنگ ترکیه گفت: قرآن کریم در مکّه نازل شده است، در مصر قرائت شده است و در ترکیه کتابت شده است. او کتابت شدن قرآن را در ترکیه مقامی در حقّ کشور خود میدانست. تا این را گفت من دستم را بلند کردم و گفتم : آقا! یک جمله هم به عبارتتان اضافه کنید! گفت چه چیزی را اضافه کنم!؟، گفتم : این را که قرآن در ایران هم فهمیده شده است. عده ای از این حرف من خوششان نیامد و عده ای هم خوششان آمد.