حمل شایع صناعی

۱۳۹۲-۰۶-۱۴

واژه «حمل» و انواع حمل در فلسفه

‏حمل بتّی و حمل غیر بتّی،حمل بسیط و حمل مرکب،حمل ذاتی اولی،حمل شایع صناعی،حمل ماهوی،حمل مواطات و حمل اشتقاق