حدوث ذاتی

۱۳۹۴-۰۱-۲۰
The riddle.Of.time

مسئله حدوث ذاتی

در حدوث ذاتی فاصله زمانی مطرح نیست بلکه تأخر مخلوق از خالق به معنی تاخر فعل از فاعل شناخته می شود. همانگونه که میان معلول و علت تامه فاصله زمانی وجود ندارد میان فعل از آن جهت که فعل است با فاعل خود نیز فاصله زمانی تحقق نمی پذیرد. حرکت و گردش یک کلید علت گشوده شدن قفل است بنابراین تقدم گردش کلید بر گشوده شدن قفل یک امر مسلم به شمار می آید ولی در این تقدم و تاخر فاصله زمانی دخالت ندارد. با این همه گشوده شدن قفل اثر گردش و چرخیدن کلید شناخته می شود و در نتیجه یک امر حادث به شمار می آید. کسانی که از حدوث ذاتی سخن می گویند و حادث بودن را یک امر موخر می شناسند به همین معنی از تأخر اشاره می کنند