جعل بسیط

۱۳۹۲-۰۳-۲۳

واژگان «جعل بسیط و مرکب » «جنس قریب و سافل»

جعل به دو معنا به کار می رود یکی به معنای آفریدن و خلق کردن ، که در این صورت به آن جعل بسیط گفته می شود ، و دیگری به معنای قرار دادن چیزی برای چیزی ، که به آن جعل مرکب گفته می شود . مثلا وقتی گفته می شود: «جعل الله الانسان» مقصود آن است که خدا انسان را آفرید و وجود را به او افاضه کرد.اما..