جزء لایتجزّی

۱۳۹۲-۰۳-۱۸

واژگان «تمیّز» «جزئی»،«جزء لایتجزّی»

‏جز، لایتجزی یعنی جزء تقسیم ناشدنی،که به آن جوهر فرد نیز گفته می شود. به عقیده متکلمان، اجسام محسوس از این جواهر فرد تشکیل شده اند. جزء لایتجزی یا جوهر فرد در نظر متکلمان دارای سه ویژگی است