تقدم و تاخر رتبی

۱۳۹۲-۰۳-۱۷

واژگان «تقدم و تاخر رتبی ،زمانی ،علّی، طبعی،ماهوی»

در تقدم و تاخر رتبی ،ملاک تقدم و تاخر عبارت است از :« نسبت قرب و نزدیکی به یک مبدا معین و محدود » این نوع از تقدم و تاخر در جایی تصویر می شود که چینش و ترتیب خاصی میان چند شیئ برقرار شود و آنگاه آن اشیاء با مبدا خاصی سنجیده و نسبت دوری و نزدیکی آنها به آن مبدا لحاظ شود ؛ پس آنچه به مبدا نزدیکتر باشد، متقدّم و سابق خواهد بود و آنچه از مبدا دورتر باشد ، متاخر و ‏لاحق خواهد بود