تفسیر رباعیات مولانا

۱۳۹۴-۰۳-۳۰
۱۶۳۱۰۷۳

سروش غیبی، گوش غیبی می طلبد

آنجا که گوشی برای شنیدن وجود نداشته باشد، خداوند سخن نمی گوید و چون که متکلّم بودن از صفات خداوند تبارک و تعالی است، پس همیشه، گوشی برای شنیدن وجود دارد. سروش غیبی، گوش غیبی می طلبد و پیام آسمانی، در گوش آسمانی فرود می آید. همه چیز را به همه کس نباید گفت و آنچه در کلاس آخر گفته می شود، در کلاس اول نباید مطرح گردد. حضرت خضر (ع) با حضرت موسی (ع) هم سفر و همراه شد و در طی آن سفر، از روی بسیاری از امور پرده برداشت، ولی در مرحله ای دیگر، از او جدا گشت و گفت: «هذا فراق بینی و بینک» این فراق و جدایی در واقع، همان فراق و جدایی است که در میان سخن های دیگر حضرت خضر و گوش حضرت موسی پیدا می شود.
۱۳۹۴-۰۳-۱۴
elexir-of-love

کیمیای عشق

کیمیای عشق، تفسیری است بر رباعیات شورانگیز مولانا که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رباعیات مولانا عاشقانه ترین رباعیات موجود در زبان فارسی است که ما بین رباعیات عطار و رباعیات خیام قرار دارد. دکتر دینانی در این کتاب اسرار عشق عارفانه مولانا را بسط میدهد و پیش از آن ابیات نخست (مثنوی) را خواهید خواند در تفسیر فیلسوفی دقیق النظر و نکته یاب.