تفسیر بوستان

۱۳۹۲-۰۸-۲۱

زبان شعر، ابزار نیست!

می خواهم حق شعر را ادا کنم و بگویم ما گنجینه ای از زبان شعر داریم و شعر، عالم وسیعی است و فرهنگ ما از هر جهت غنی است. اما فرهنگ شعری ما یک زبان زیبایی است که من نظیرش را در کره زمین نمیبینم. اما زبان شعر، زبان ابزار نیست!