تعریف حرکت

۱۳۹۲-۰۳-۲۶

تعریف «حرکت »در فلسفه

سه تعریف ارائه شده است .تعریف اول :حرکت عبارت است از خروج تدریجی شیئ از قوه به فعل .تعریف دوم : حرکت عبارت است از تغیر تدریجی شیئ.تعریف سوم: حرکت، کمال اول است برای شیئ بالقوه، از آن جهت که بالقوه است. این تعریف از ارسطو نقل شده است.