تضاد

۱۳۹۲-۰۲-۱۰

واژگان «تضاد» «تضایف»

متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل هر یک از آنها بدون تعقل دیگری نا ممکن است . از اینجا دانسته می شود که متضایفان از اموری هستند که اگر چه در یک شیئ از جهت واحد جمع نمی شوند ، ولی بدون یکدیگر قابل تعقل و تصور نمی باشند ؛ مانند پدری و فرزندی ، علیّت و معلولیت ، برادری، بالایی و پایینی.