تصدیقات نفس الامری

۱۳۹۲-۰۲-۱۰

واژگان «تشخص» «تصدیقات نفس الامری»

تشخص در لغت معنایی قریب و نزدیک به تمیز دارد؛ اما در اصطلاح فلسفی به معنای « امتناع صدق بر کثیرین » می باشد. هر گاه ماهیت به گونه ای باشد که صدق اش بر کثیرین ممتنع باشد ، گفته می شود: آن ماهیت متشخص است