تسلسل

۱۳۹۲-۰۲-۰۹

واژه «تسلسل»

تسلسل در اصطلاح عبارت است از ترتّب و توقف و وابستگی یک شیئ موجود بر شیئ دیگری که همراه با او بالفعل موجود می باشد، و ترتّب آن موجود دوم بر شیئ سومی که همراه با او بالفعل موجود می باشد و ترتّب آن موجود سوم بر موجود چهارم و به همین نحو تا بی نهایت؛ خواه این سلسله به همین ترتیب در هر دو طرف ، یعنی هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلول ها ، تا بی نهایت ادامه یابد،یا فقط در یک طرف تا بی نهایت ادامه یابد.