ترکیب حقیقی

۱۳۹۲-۰۲-۰۹

واژگان «ترجُّح بدون مُرجّح» «ترکیب اتحادی ،اعتباری و…..»

در ترکیب اعتباری ، وحدت حاکم بر اجزاء ، یک وحدت اعتباری است نه حقیقی؛ و به دیگر سخن : از مجموع اجزاء، یک واقعیت جدیدی که دارای آثار ویژه ای باشد، به وجود نمی آید. مانند ترکیب خانه از گچ و آجر و آهن و...و یا ترکیب ساعت از چرخ دنده ها و عقربه ها و دیگر اجزای ساعت. اثر یک مرکب اعتباری همان مجموع آثار اجزای آن است و به اصطلاح اثر مجموع اجزا مساوی است با مجموع آثار آنها . در ترکیب اعتباری ، وجود مرکب یک وجود اعتباری است و آنچه واقعاً هست و منشا اثر می باشد همان اجزا است و نه کل.