تجلی

۱۳۹۰-۰۶-۰۴
بعد از این روی من و آینه وصف جمال

بعد از این روی من و آینه وصف جمال

عرفان مخالف عقل نیست عرفان همان عقل تصفیه شده است و هر چه بالا می‌رود تصفیه می‌شود و تصعید می‌شود از مخلوط شدن با اوهام و خیالات تصعیدش (بالا رفتن) تصفیه است و پاک شدن است هر چه بالاتر برود پاک‌تر می‌شود یعنی تا جایی که دیگر از مفهوم هم می‌گذرد و به عالم حضور می‌رسد، عرفان رسیدن به عالم حضور است و با چشم حضور با حق تعالی صحبت کردن و دیدن حق است. این همان چیزی است که عرفا به عنوان تجلی از آن یاد می کنند.
۱۳۹۰-۰۲-۱۶
جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت

جلوه ای کرد رخش دید ملک

رخ یعنی صورت، صورت شیئ یا وجهه‌ شیئ و هر انسانی همه‌ هویتش در وجه اش پیداست شما اگر بخواهید شخصی را بشناسید به صورتش نگاه می‌کنیدشما در صورت همه چیز را می‌بینید، جلوه‌ای کرد رخش جلوه‌ی تجلی حق بود تجلی حسن بود در صورت یعنی یک جلوه‌ی کامل بود، شما اگر یک شخص را دستش را ببینی شما نمی‌شناسی، پایش را ببینی نمی‌شناسی ولی اگر تنها عکس صورتش را به شما بدهند شما شناسایی می‌کنید